of 4
Current View
Математичко
такмичење
Кенгур
без
г
р
аница
“ 2008.
3-
4.
ра
зре
д
Задаци
који
вреде
3
поена
1.
Дневно
поједемо
три
оброка
.
Колико
оброка
поједемо
седмично
?
A) 7
Б
) 18
В
) 21
Г
) 28
Д
) 37
2.
Улазница
за
зоолошки
врт
за
одраслу
особу
к
ошта
4
евра
,
а
за
дете
је
1
евро
је
фти
-
нија
.
Колико
евра
мора
платити
отац
да
би
уш
ао
у
зоолошки
врт
са
двоје
деце
?
A) 5
Б
) 6
В
) 7
Г
) 10
Д
) 12
3.
Направљен
је
низ
фиг
ура
са
пл
о
ч
ица
м
а
као
на
слици
.
Прве
четири
фигу
ре
имају
1, 4,
7
и
10
плочица
,
редом
.
Колико
плочица
ће
имати
пета
фигу
ра
?
A) 11
Б
) 12
В
) 13
Г
) 14
Д
) 15
4.
Мира
је
поклонила
по
бу
кет
цвећа
својој
ма
ми
,
баки
,
тетки
и
двема
сестрама
.
Који
бу
кет
је
поклонила
ма
ми
,
ако
се
зна
да
цвеће
за
тетку
и
сестре
је
било
ист
е
боје
,
бака
није
добила
ру
же
?
A)
жу
те
лале
Б
)
розе
ру
же
В
)
црвени
каранфили
Г
)
жу
те
руже
Д
)
жу
ти
каранфили
3-4.
разред
©
Дру
ш
тво
математич
а
ра
Србије
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Тања
има
37
дискова
.
Њена
пријатељица
Ксенија
је
рек
л
а
: „
Ако
ми
даш
10
дискова
имаћемо
обе
исти
број
дискова
.“
Колико
дискова
има
Ксенија
?
A) 10
Б
) 17
В
) 22
Г
) 27
Д
) 32
6.
Колико
звездица
је
ун
ут
а
р
фиг
у
р
е
на
слици
?
A) 100
Б
) 90
В
) 95
Г
) 85
Д
) 105
7.
Радмила
је
нацртала
тачку
на
листу
папира
.
Она
сада
црта
четири
праве
линије
које
про
-
лазе
кроз
ту
тачку
.
На
колико
делова
те
линије
дел
е
папир
?
A) 4
Б
) 6
В
) 5
Г
) 8
Д
) 12
8.
За
шест
ипо
сати
биће
четири
сата
после
поноћи
.
Колико
је
сада
сати
?
A) 21:30
Б
) 04:00
В
) 20:00
Г
) 02:30
Д
) 10:30
Задаци
који
вреде
4
поена
9.
Предња
ст
рана
крова
садржи
по
10
црепова
у
сваком
од
7
редова
.
Олу
ј
а
је
на
пр
а
в
ил
а
ру
пу
на
крову
као
на
слици
.
Колико
црепова
је
остало
на
предњој
страни
крова
?
A) 57
Б
) 59
В
) 61
Г
) 67
Д
) 70
10.
Кристина
је
направила
фиг
у
р
е
помоћу
две
дате
троу
гаоне
плочице
(
плочице
се
могу
стављати
и
једна
преко
др
у
г
е
).
Коју
фиг
у
р
у
ниј
е
могла
добити
?
A)
Б
)
В
)
Г
)
Д
)
11.
Милан
мно
ж
и
са
3,
Пе
тар
додаје
2
и
Никола
оду
з
и
м
а
1.
Којим
редо
следом
они
мог
у
вршити
опе
р
ације
да
од
броја
3
до
бију
број
14?
A)
Милан
,
Петар
,
Ник
о
ла
Б
)
Петар
,
Милан
,
Никола
В
)
Милан
,
Никола
,
Петар
Г
)
Никола
,
Милан
,
Петар
Д
)
Петар
,
Никола
,
Милан
12.
Гоца
је
виша
од
Адама
и
нижа
од
Теодора
.
Ива
н
је
виши
од
Кристине
и
нижи
од
Го
-
це
.
Ко
је
највиши
?
A)
Гоца
Б
)
Адам
В
)
Кристин
а
Г
)
Иван
Д
)
Теодор
3-4.
разред
©
Дру
ш
тво
математич
а
ра
Србије
2