of 4
Current View
Matemati
č
ko Takmi
č
enje „Kengur bez granica” 2005
Zadaci za 3-4 razred
Zadaci koji nose 3 boda
1.
Jedan leptir je sleteo na ta
č
no rešen
zadatak u Jasninoj svesci. Koji broj je
prekrio leptir?
A) 250 B) 400 C) 500 D) 910 E) 1800
2
005
–2
05
= 1
300
+
2.
Kada je dreser životinja
prvi put zviznuo u cirk
usu, majmuni su se pore
đ
ali u 6 redova tako
da je u svakom redu 4 majmuna. Posle drugog
zvižduka majmuni su se preraspodelili u 8
redova tako da je u svakom redu bio isti broj majmuna. Koji?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
3.
Ivana je imala 100 dinara i ot
išla je u prodavnicu da kupi
č
okoladu. Jedan komad
č
okolade
košta 30 dinara. Koliko je
č
okolada kupila Ivana, ako je
za kusur dobila 10 dinara?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4.
U poljima tabele, koja je prikazana na slici, ima ukupno 8 kengura.
Koliko najmanje kengura mora da sko
č
i u neko prazno polje, da bi u
svakoj vrsti i koloni bilo ta
č
no 2 kengura. (Kengur može da sko
č
i na
svako prazno polje, ne samo na susedno!)
A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4
5.
Helena živi zajedno sa tatom, mamom, bratom, psom, dve ma
č
ke, dva papagaja i
č
etiri
zlatne ribice. Koliko oni ukupno nogu imaju?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 40
6.
Jovan je imao tablu
č
okolade u obliku
pravougaonika, koju su podelili na komade
veli
č
ine 1 cm × 1 cm. Jovan je iz jednog ugla ve
ć
pojeo nekoliko komada, kako je na slici
prikazano. Koliko mu je komada
č
okolade ostalo?
A) 66 B) 64
D) 60 E) 58
K
C) 62
7.
oliko najmanje dece ima u porodici u koj
oj svako dete ima i brata i sestru?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
8.
Danilo bi želeo u dvorištu da
napuni korito vodom za svoju kornja
č
u. U korito stane
č
etiri
kante vode. Danilo se latio posla koriste
ć
i se jednom kantom, me
đ
utim, od
č
esme u bašti do
korita iz kante se prospe pola vode. Koliko puta Danilo mora i
ć
i po vodu da bi napunio
korito?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
Zadaci koji nose 4 boda
9.
Na školskom takmi
č
enju u rešavanju zadataka svake ne
delje zadaje se 5 zadataka. Bojan
svake nedelje reši svih 5 zadataka, dok Sašk
a nedeljno reši samo
2 zadatka. Za koliko
nedelja može Saška da reši onoliko zada
taka koliko Bojan reši za 6 nedelja?
A) 18 B) 15 C) 10 D) 8 E) 6
10.
Od dole navedenih 5 brojeva izabran je jeda
n. Taj broj je paran i sadrži sve razli
č
ite cifre.
Cifra koja predstavlja stotine je duplo ve
ć
a od cifre koja predstavlj
a jedinice, cifra koja
predstavlja desetice je ve
ć
a od cifre koja predstavlja hiljad
e. Koji broj je izabran?
A) 1246 B) 3874 C) 4683 D) 4874 E) 8462
11.
Jedan papir u obliku kvadr
ata isekli smo na tri dela. Dva dela se mogu
videti na desnoj slici. Koji je tre
ć
i deo?
A) B) C) D)
E)
12.
Na stolu se nalazi 9 listova papi
ra. Zoran je nekoliko papira isek
ao na tri dela, tako da se na
stolu sad nalazi 15 komada papira. Koliko
listova papira je
isekao Zoran?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
13.
Tri mrava su se šetala po brojnoj pravoj. Kada su se umorili, mravica Ana sela je kod broja
24, Vanja kod broja 66, a Sanja izme
đ
u njih, na pola puta. Na
kom broju sedi Sanja?
A) 33 B) 35 C) 42 D) 45 E) 48
14.
Oko parka u obliku pravougaonika, svuda se nalazi trotoar, iste
širine. Spoljna ivica trotoara je
ukupno 8 metara
duža od unutrašnje
ivice. Koliko metara
je širok trotoar?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 8
E) ne može se odrediti
3-4./2
15.
Petar je u svesku nacrtao niz znakova. Elem
enti ovog niza dobijeni su okretanjem jedne
strelice. Kako
ć
e izgledati 18-ti element ovog niza
znakova, ako je prvih pet dato:
¿¾À½¿
A)
¿
B)
¾
C)
À
D)
½
E) nijedan
16.
Dve ma
č
ke, Maca i Mica, kao i dva psa Ki
ć
o i Ti
ć
o
č
esto se susre
ć
u. Maca se plaši oba psa.
Mica se plaši samo Ki
ć
e, dok je sa Ti
ć
om u dobrim odnosima. Koje od dole navedenih
tvr
đ
enja je neta
č
no?
A) Obe ma
č
ke se plaše bar jednog psa.
B) Postoji pas kojeg se ne plaši nijedna ma
č
ka.
C) Postoji pas kojeg se plaše obe ma
č
ke.
D) Svakog psa se plaši bar jedna ma
č
ka.
E) Postoji ma
č
ka koja se plaši oba psa.
Zadaci koji nose 5 bodova
17.
U jednom sanduku ima 5 kofera, u svakom koferu
3 kasice i u svakoj kasici po 100 zlatnika.
Sanduk, koferi i kasice su zaklju
č
ani. Koliko najmanje brava treba otklju
č
ati, da bismo
mogli uzeti 500 zlatnika?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
18.
Od šest šibica može se napraviti samo jedna
vrsta pravougaonika.
(Pravougaonike oblika
1×2 i 2×1 ne smatramo razli
č
itim.) Koliko se razli
č
itih pravougaonika može napraviti od 14
šibica, ako se šibice ne smeju lomiti?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12
19.
Sedam kengura, koji su se sreli u restor
anu Hopa-cupa, pojelo je po nekoliko sendvi
č
a, tako
da je svih sedmoro pojelo isti broj sendvi
č
a. Broj sendvi
č
a koje su kenguri pojeli je
trocifren, prva cifra mu je 3 a poslednja 0. Koja cifra stoji u sredini?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
20.
U našem selu ispred mosta, koji pr
olazi iznad potoka, stoje dve saobra
ć
ajne table. Prva
ozna
č
ava da preko mosta može da pre
đ
e vozilo maksimalne visine 325 cm, a druga da
vozilo koje prelazi most ne sme biti teže od 430
0 kilograma. Koje od dole navedenih vozila
može pre
ć
i most?
A) Visina 315 cm, težina 4307 kg.
B) Visina 330 cm, težina 4256 kg.
C) Visina 325 cm, težina 4411 kg. D) Visina 320 cm, težina 4298 kg.
E) Od navedena
č
etiri vozila nijedno ne može pre
ć
i most.
3-4./3
21.
Na stolu leži pet karata, jedna pored druge, ozna
č
ene sa 5, 1, 4, 3, 2, tim redosledom. U
jednom koraku možeš da zameniš mesta bilo
koje dve karte. Koliko
je najmanje koraka
potrebno da bismo dobili redosled 1, 2, 3, 4, 5?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
22.
Na crtežu je prikazana bašta u obliku pravougaonika, u kojoj se
nalazi šest cvetnih leja, koje su
na crtežu obojene u sivo. Koliki
je obim jedne cvetne leje?
A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28
23.
Razlika jednog trocifre
nog i jednog dvocifrenog broj
a je 989. Koliki je zbir tih brojeva?
A) 1000 B) 1001 C) 1009 D) 1010 E) ne može se odrediti
24.
Mrežu tela, koja je data
na desnoj slici, ise
č
emo i presavijanjem
od nje dobijemo kocku. Koju
ć
emo od dole nacrtanih kocki
dobiti?
A) B) C) D) E)
Ideje, predlozi zadataka: „
Kangaroo Meeting 2004” ,
Berlin, Nema
č
ka
Organizator takmi
č
enja: Tehni
č
ka Škola, Subotica
adresa: Trg Lazara Neši
ć
a 9., 24000 Subotica
telefon: 024-552-031 e-mail:
messc@tippnet.co.yu
web stranica: www.tehnickaskolasubotica.edu.yu
3-4./4