of 4
Current View
Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2009.
3  4. razred
Zadaci koji vrede 3 poena
1.
200
¢
9 + 200 + 9 =
A)
418
B)
1909
V)
2009
G)
4018
D)
20009
2.
Gde je sme{ko?
A)
u krugu i u trouglu, ali ne i u kvadratu
B)
u krugu i u kvadratu, ali ne i u trouglu
V)
u trouglu i u kvadratu, ali ne i u krugu
G)
u krugu, ali ne ni u kvadratu ni u trouglu
D)
u kvadratu, ali ne ni u krugu ni u trouglu
3.
^etiri {tapa imaju ukupno
8
krajeva. Koliko krajeva ima {est ipo {tapova?
A)
6
B)
8
V)
12
G)
13
D)
14
4.
Na displeju je broj
930
(vidi sliku). Za koliko malih kvadratnih svetiqki treba promeniti
polo`aj prekida~a (upaqene ugasiti ili uga{ene upaliti) da bi dobili broj
806
?
A)
5
B)
6
V)
7
G)
8
D)
9
5.
Mama je kupila
16
mandarina. Ka}a je pojela polovinu, Eva dve, a Dana ostatak. Koliko
mandarina je Dana pojela?
A)
4
B)
6
V)
8
G)
10
D)
12
6.
Antonije je od
10
plo~ica {irine
4dm
i du`ine
6dm
u ba{ti napravio stazu kao na slici.
Crnom bojom spojio je sredi{ta plo~ica.
Koliko je duga~ka crna linija?
A)
24dm
B)
40dm
V)
46dm
G)
50dm
D)
56dm
7.
Stefan je bacao kockicu za igru ~etiri puta i ukupan broj ta~kica dobijenih na gorwoj
strani bio je
23
. Koliko puta je na gorwoj strani bilo
6
ta~kica?
A)
0
B)
1
V)
2
G)
3
D)
4
3  4. razred
c
Dru{tvo matemati~ara Srbije 1
8.
Film traje
90
minuta. Po~eo je u
17
:
10
. U toku projekcije bile su dve pauze za reklame, prva
je trajala
8
minuta, a druga
5
minuta. Kada se film zavr{io?
A)
u
18
:
13
B)
u
18
:
27
V)
u
18
:
47
G)
u
18
:
53
D)
u
19
:
13
Zadaci koji vrede 4 poena
9.
U plesnoj grupi ima
25
de~aka i
19
devoj~ica. Svake sedmice
2
nova de~aka i
3
nove devoj~ice
se prikqu~uju plesnoj grupi. Posle koliko sedmica }e biti isti broj de~aka i devoj~ica u
plesnoj grupi.
A)
6
B)
5
V)
4
G)
3
D)
2
10.
Petar je podelio ~okoladu tako {to je za brata odlomio jednu vrstu sa
5
par~i}a, a zatim za sestru jednu vrstu od
7
par~i}a, na na~in prikazan na
slici. Koliko par~i}a je imala cela ~okolada?
A)
28
B)
32
V)
35
G)
40
D)
54
11.
Bela i crna sviwa su zajedno te{ke
320kg
. Crna sviwa je
32kg
te`a od bele. Koliko je
te{ka bela sviwa?
A)
128kg
B)
144kg
V)
160kg
G)
176kg
D)
192kg
12.
Slici
X
odgovara slika
Y
. Koja slika odgovara slici
G
?
A)
B)
V)
G)
D)
13.
Du`ina jedne strane pravougaonika je
8cm
, dok je du`ina druge jednaka wenoj polovini.
Kolika je du`ina stranice kvadrata koji ima isti obim kao taj pravougaonik?
A)
4cm
B)
6cm
V)
8cm
G)
12cm
D)
24cm
14.
Toma je napravi sto od malih kocki (vidi sliku). Koliko kocki je upotrebio?
A)
24
B)
26
V)
28
G)
32
D)
36
3  4. razred
c
Dru{tvo matemati~ara Srbije 2