of 4
Current View
Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2011.
3  4. razred
Zadaci koji vrede 3 poena
1.
Bogdan crta re~ KENGUR. Svakog dana crta jedno slovo. Po~eo je u sredu. Kog dana }e
nacrtati posledwe slovo?
A)
u subotu
B)
u nedequ
V)
u ponedeqak
G)
u utorak
D)
u sredu
2.
Pe}inski ~ovek `eli da izbalansira dva skupa kamewa. Koji kamen treba da stavi na desnu
stranu vage da bi obe strane imale iste mase?
A)
B)
V)
G)
D)
3.
Igra~ka kengur se nalazi u kvadratu prikazanom na slici. Dete
pomera igra~ku na susedni kvadrat, tako {to je prvo pomeri u desno,
zatim na gore, pa u levo, na dole i na kraju u desno. Koja od slede}ih
slika pokazuje gde }e kengur biti na kraju?
A)
B)
V)
G)
D)
4.
Stefan je ustao pre sat ipo. Za tri ipo sata ima voz do bake. Koliko sati je pro{lo od kad
je ustao do polaska voza?
A)
dva
B)
tri ipo
V)
~etiri
G)
~etiri ipo
D)
pet
5.
Marija je opisala jednu od pet figura prikazanih na slici na slede}i
na~in: nije kvadrat; sive je boje; ili je krug ili je trougao. Koju je figuru
opisala?
A)
A
B)
B
V)
V
G)
G
D)
D
6.
Lenka je tri kugle sladoleda platila
1
e
i
50
centi. Mi{a je dva kola~a platio
2
e
i
40
centi. Koliko je Igor platio jednu kuglu sladoleda i jedan kola~?
A)
1
e
i
70
centi
B)
1
e
i
90
centi
V)
2
e
i
20
centi
G)
2
e
i
70
centi
D)
3
e
i
90
centi
7.
^asovnik na torwu se ogla{ava kadgod je pun sat (tj. u
8
:
00
,
9
:
00
,
10
:
00
itd) onoliko puta
koliko je sati i jednom kad je pola sata nakon punog sata (tj. u
8
:
30
,
9
:
30
,
10
:
30
itd). Koliko
puta se ~asovnik oglasi izme|u
7
:
55
i
10
:
45
?
A)
6
puta
B)
18
puta
V)
27
puta
G)
30
puta
D)
33
puta
3  4. razred
c
Dru{tvo matemati~ara Srbije 1