of 4
Current View
Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2012.
3  4. razred
Zadaci koji vrede 3 poena
1.
Bojan `eli da napi{e re~ MATEMATIKA na papiru, tako {to }e razli~ita slova biti
napisana razli~itim bojama, a ista slova istom bojom. Koliko boja mu je potrebno?
A)
5
B)
6
V)
7
G)
8
D)
10
2.
Na ~etiri od datih pet slika povr{ina belog dela je jednaka povr{ini sivog dela. Na kojoj
slici se povr{ina belog i sivog dela razlikuju?
A)
B)
V)
G)
D)
3.
Tata ka~i ve{ na konopac za su{ewe. On `eli da upotrebi {to je
mogu}e mawe {tipaqki. Za
3
pe{kira potrebne su
4
{tipaqke. Koliko
{tipaqki je potrebno za
9
pe{kira?
A)
8
B)
10
V)
12
G)
14
D)
16
4.
Ilija je obojio kvadrate
A
2
,
B
1
,
B
2
,
B
3
,
B
4
,
C
3
,
D
3
i
D
4
na slici.
Koja od datih slika odgovara wegovom bojewu?
A)
B)
V)
G)
D)
5.
Trinaestoro dece se igralo `murke. Jedno od wih `muri, a ostali se skrivaju. Posle nekog
vremena devetoro dece je prona|eno. Koliko ih je jo{ skriveno?
A)
3
B)
4
V)
5
G)
9
D)
22
6.
Milan i Jovan bacaju pikado. Svaki od wih je bacio po tri puta (vidi sliku).
Ko je pobedio i koliko poena vi{e je osvojio?
A)
Milan sa
3
poena vi{e.
B)
Jovan sa
4
poena vi{e.
V)
Milan sa
2
poena vi{e.
G)
Jovan sa
2
poena vi{e.
D)
Milan sa
4
poena vi{e.
3  4. razred
c
Dru{tvo matemati~ara Srbije
1
7.
Pravougaona {ara na zidu je napravqena kori{}ewem dve vrste
plo~ica: sivih i prugastih. Neke plo~ice su otpale sa zida (vidi
sliku). Koliko je sivih plo~ica otpalo?
A)
9
B)
8
V)
7
G)
6
D)
5
8.
Godina
2012
. je prestupna, {to zna~i da februar ima
29
dana. Danas,
15
. marta
2012
, pa~i}i
mog dede su stari
20
dana. Kada su se oni izlegli?
A)
19
. februara
B)
21
. februara
V)
23
. februara
G)
24
. februara
D)
26
. februara
Zadaci koji vrede 4 poena
9.
Ima{ plo~icu u obliku slova
L
, koja se sastoji od
4
kvadrata, kao na slici:
. Koliko
od slede}ih oblika mo`e{ dobiti lepqewem dve takve plo~ice?
A)
0
B)
1
V)
2
G)
3
D)
4
10.
Tri balona ko{taju
12
centi vi{e nego jedan balon. Koliko centi ko{ta jedan balon?
A)
4
B)
6
V)
8
G)
10
D)
12
11.
Baka je napravila
20
medewaka za svoje unu~i}e. Ukrasila ih je suvim gro`|em i orasima.
Prvo je
15
medewaka ukrasila suvim gro`|em, a zatim
15
orasima. Koliko je najmawe medewaka
bilo ukra{eno i suvim gro`|em i orasima?
A)
4
B)
5
V)
6
G)
8
D)
10
12.
U igri sudoku brojevi
1
;
2
;
3
i
4
se pojavquju ta~no jednom u svakoj koloni i svakoj vrsti.
Pera je u matemati~ki sudoku na slici najpre upisao rezultate izra~unavawa, a zatim komple-
tirao sudoku.
Koji broj Pera treba da upi{e u sivo poqe?
A)
1
B)
2
V)
3
G)
4
D)
1
ili
2
13.
Me|u Nikolinim drugarima iz razreda je dva puta vi{e devoj~ica nego de~aka. Koji od
slede}ih brojeva mo`e biti jednak ukupnom broju dece u tom razredu?
A)
30
B)
20
V)
24
G)
25
D)
29
3  4. razred
c
Dru{tvo matemati~ara Srbije
2